ความเห็นและข้อเสนอแนะการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยา


ความเห็นและข้อเสนอแนะการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยา

คณะผู้จัดทำ :
©คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค สป.
©แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คคส.)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย