คู่มือคนถูกฟ้อง และคนอยากฟ้อง

คู่มือคนถูกฟ้อง และคนอยากฟ้อง

ปัจจุบันประเทศไทยมี พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติขึ้น โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพด้วยการลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก เน้นการเจรจาไกล่เกลี่ย ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการฟ้องคดี ภาระการพิสูจน์ผู้ใดรู้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ผู้นั้นต้องเป็นผู้พิสูจน์ และผู้บริโภคสามารถฟ้องคดีด้วยตนเองได้ โดยมี
เจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเขียนคำฟ้องให้

จากบทเรียนการใช้กฎหมายฉบับนี้พบว่า นอกจากประชาชนใช้กฎหมายฉบับนี้มากขึ้นแล้วยังพบว่า ขั้นตอนการดำเนินคดีรวดเร็วขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง

หวังว่าเนื้อหาสาระจากหนังสือ “ คู่มือคนถูกฟ้องคนอยากฟ้อง ” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริโภคที่เดือดร้อน จะได้ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพิ่มสัดส่วนในการปกป้องสิทธิของตนเอง ชุมชนและสังคมเป็นการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม