คู่มือสำหรับเภสัชกรในการดำเนินงานเภสัชกรรมในหน่วยปฐมภูมิ 2553

คู่มือสำหรับเภสัชกรในการดำเนินงานเภสัชกรรมในหน่วยปฐมภูมิ[1]
ที่ปรึกษา:
ผศ.สำลี ใจดี
รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
ผู้จัดทำ:
คณะทำงานจัดทำคู่มือเภสัชกรรมปฐมภูมิ
ผู้ประสานงาน:
ภก.ภาณุโชติ ทองยัง
ภก.พงษ์ศักดิ์ นาต๊ะ