คู่มือ อสม.คุ้มครองผู้บริโภค

คู่มือ อสม.คุ้มครองผู้บริโภค 

หนังสือเล่มนี้ เป็นเครื่องมือ เพื่อให้ อสม.  ซึ่งมีบทบาทในการ “เฝ้าระวัง เตือนภัย และเชื่อมต่อกลไกเรื่องร้องเรียน” นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน