จากแฟชั่นจัดฟันสู่ “จัดฟันแฟชั่น” ได้ไม่คุ้มเสีย

จากแฟชั่นจัดฟันสู่ “จัดฟันแฟชั่น” ได้ไม่คุ้มเสีย

     แม้ปัญหาการจัดฟันแฟช่ันจะไม่ใช่ปัญหาสังคมที่สําคัญของคนไทย แต่ก็เกิดผลเสียต่างๆ มากมายกับวัยรุ่นทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือ ในชนบท รวมทั้งปัญหาการขยายตัวของธุรกิจการจัดฟันแฟช่ัน ท่ียังคง สร้างความร่ํารวยบนความรู้เท่าไม่ถึงการของวัยรุ่น คณะผู้จัดทําหวังเป็น อย่างยิ่งว่า ปัญหาการจัดฟันแฟชั่นในสังคมไทย จะลดน้อยลงไป เม่ือวัยรุ่น ไทยรู้เท่าทัน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือร่วมใจดําเนินการคุ้มครองวัยรุ่น ไทยต่ออันตรายจากการจัดฟันแฟช่ัน