บันทึกเจตนารมณ์ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒

บันทึกเจตนารมณ์ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒ (หมวด ๘ การคุ้มครองผู้บริโภค)

     บันทึกเจตนารมณ์ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒ (หมวด ๘ การคุ้มครองผู้บริโภค) ฉบับนี้ ประกอบไปด้วย สาระ คําอธิบาย เหตุผล ข้อเสนอประกอบการยกร่างธรรมนูญฯ และ สรุปบทเรียนจากการทํางาน