ปาฐกถาพิเศษ: ความคาดหวังต่อองค์กร/หน่วยงาน คุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย

ปาฐกถาพิเศษ: ความคาดหวังต่อองค์กร/หน่วยงาน คุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย

โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน.

ในการประชุมแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรผู้บริโภค

(ประเด็น: กลไกการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับเขต)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2555