ผู้บริโภคเข้มแข็ง สังคมไทยเข้มแข็ง

ปาฐกถาพิเศษ : ผู้บริโภคเข้มแข็ง สังคมไทยเข้มแข็ง

โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

“…ทุนนิยมนั้นได้ชนะเด็ดขาดหลังจากต่อสู้ขับเคี่ยวกับระบบสังคมนิยมมาเป็นเวลาประมาณห้าสิบ-หกสิบปี ในยุคสงครามเย็นต่อสู้กันมานาน แล้วในที่สุดฝ่ายทุนนิยมก็เป็นฝ่ายที่ได้ชัยชนะเด็ดขาด กลายเป็นระบอบเดียวที่คลอบงำโลกอยู่ในเวลานี้…”