พลิกปูม “ปฏิวัติน้ํามันทอดซ้ำ” จากก้นกระทะ สู่ วาระแห่งชาติ

พลิกปูม “ปฏิวัติน้ํามันทอดซ้ำ” จากก้นกระทะ สู่ วาระแห่งชาติ

     หนังสือเล่มน้ีได้สรุปบทเรียนการทํางานจัดการปัญหาน้ํามันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ ของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลัการ แนวคดิ กระบวนการทํางาน และการ พัฒนางานของแต่ละภาคีท้ังภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค เอกชน และภาคประชาสังคม