ยุทธศาสตร์เพื่อการเข้าถึงยาของภาคประชาสังคม( English )

 ยุทธศาสตร์เพื่อการเข้าถึงยาของภาคประชาสังคม( English )

เสนอโดย :แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คคส.)จุฬาฯ

เครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ(คภ.สสส.)
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม(วจภส.) จุฬาฯ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา(มสพ.)
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค(มพบ.)
กลุ่มศึกษาปัญหายา(กศย.)
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย(คอท.)