รู้ทันโฆษณาขนมเด็ก

รู้ทันโฆษณาขนมเด็ก

หนังสือเล่มนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพเด็กจากขน

เรื่อง : รู้ทันโฆษณาขนมเด็ก

บรรณาธิการ :
รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ