สถานการณ์การใช้น้ํามันทอดซ้ำในประเทศไทย ความจริงท่ีคุณต้องรู้

สถานการณ์การใช้น้ํามันทอดซ้ำในประเทศไทย ความจริงท่ีคุณต้องรู้

     หนังสือเล่มนี้จัดทําขึ้น เพื่อเป้าหมายสำคัญเพียงประการเดียว คือ มุ่งเปิดเผยให้ประชาชนได้เข้าใจสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้น้ำมันทอดอาหารของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภค หรือ ของผู้ประกอบการ ทั้งด้านการใช้ การซื้อหา การกำจัดน้ำมันส่วนที่เกินจากความต้องการ และความจริงเกี่ยวกับคุณภาพของน้ํามันที่เราหาซื้อรับประทานในเมืองไทย

รื่อง : สถานการณ์การใช้น้ำมันทอดซ้ำในประเทศไทย ความจริงที่คุณต้องรู้
ที่ปรึกษา : ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ผู้เขียน : วิชยา โกมินทร์
บวร ทรัพย์สิงห์
คณะผู้จัดทำ : ปรีชา อุทัศน์
วงศ์ฐิตา จุลพรรค์