เกมการเมืองโลกเพื่อครองอำนาจผูกขาดตลาดยา

เกมการเมืองโลกเพื่อครองอำนาจผูกขาดตลาดยา
ผู้เขียน: เอลเลน อัทฮูน
ผู้แปล: ชลดา กลางบุรี
บรรณาธิการ :
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
ผ.ศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ