เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมไทยไร้แร่ใยหิน : ชี้ความจริงยืนยันแร่ใยหินไครโซไทล์อันตราย

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมไทยไร้แร่ใยหิน : ชี้ความจริงยืนยันแร่ใยหินไครโซไทล์อันตราย

โดย ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์, ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรันย์กุล

รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์, ผศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข
รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์, รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง, ผศ.ดร.ภก.มนุพัศ โลหิตนาวี
ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
รศ.ดร.วรวิทย์ เจริญเลิศ