เสียงเพื่อผู้บริโภคการใช้สิทธิกับยาที่มีสิทธิบัตรเพื่อการเข้าถึงยาจำเป็น

เสียงเพื่อผู้บริโภคการใช้สิทธิกับยาที่มีสิทธิบัตรเพื่อการเข้าถึงยาจำเป็น

ผู้เขียน : จักรกฤษณ์ ควรพจน์
วิทยา กุลสมบูรณ์
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
สรชัย จำเนียรดำรงการ
พอล คอว์ธอร์น
กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล