โรงเรียน อสม.สู่การพัฒนาหมู่บ้านคุ้มครองผู้บริโภค

โรงเรียน อสม.สู่การพัฒนาหมู่บ้านคุ้มครองผู้บริโภค

หนังสือเล่มนี้ ได้สรุปสาระสําาคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร ผู้บริโภคระดับชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ พื้นที่ ดำเนินงานใน ๙ จังหวัด โดยมีแนวทางการดำเนินงานใช้กระบวนการแผนที่ ผลลัพธ์ และใช้กลไก ‘โรงเรียน อสม.’ สร้างกระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นครู พัฒนา หลักสูตรการเรียนรู้ การจัดเวทีกระบวนการปรับวิธีคิดและการทําางานจนเกิด กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน