๑๒ โครงการ ร้อยเรื่องเล่า เพื่อก้าวไปข้างหน้า

๑๒ โครงการ ร้อยเรื่องเล่า เพื่อก้าวไปข้างหน้า

     โครงการทั้ง ๑๒ โครงการที่มีการร่วมนำเสนอความก้าวหน้าประสบการณ์ และข้อคิดเห็นจากการทํางานในคร้ังนี้เป็นแหล่งการเรียนรู้อันหลากหลาย อย่างย่ิง