แนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

แนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

     แนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบลนี้ จัดทําเพื่อให้ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่งเสริมสุขภาพตําบล ใช้เป็นคู่มือในการดําเนินงานดังกล่าว ภายใต้บริบทที่สําคัญ 5 ประการ อันเป็นหัวใจของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ได้แก่ 1. การเข้าถึงบริการ  2. การดูแลต่อเนื่อง  3. การดูแลแบบองค์รวมและผสมผสาน 4. การประสานบริการ  และ 5. ยึดชุมชนเป็นฐาน