22 เรื่องเล่าของชาวช่อมะกอก

22 เรื่องเล่าของชาวช่อมะกอก

“…หากเราแยกทางของวิชาชีพออกจากชีวิตเราก็มองว่า งานมันมาก แต่ความเป็นวิชาชีพมันอยู่ในตัวเราตลอดเวลาหากเรามองว่า งานมันคือส่วนหนึ่งของชีวิต ให้มันกลมกลืนไปกับชีวิต เราจะมีความสุขที่ได้ทำงาน…”