ความเห็นและข้อเสนอแนะ:การคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ความเห็นและข้อเสนอแนะการคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

คาร์บูโฟราน เมทโทมิล อีพีเอ็น และไดโครโตฟอส

ผู้จัดทำ
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มูลนิธิชีววิถี

แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ