มาตรการควบคุมและขั้นตอนการรื้อถอนซ่อมแซมอาคารที่มีแร่ใยหิน


มาตรการควบคุมและขั้นตอนการรื้อถอนซ่อมแซมอาคารที่มีแร่ใยหิน

     นําเสนอผลการศึกษาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแร่ใยหิน และเป็นแนวทางในการดำเนินการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง โครงสร้าง อาคาร ฯลฯ ที่มีวัสดุซึ่งมีแร่ใยหินเป็นส่วนผสม (Asbestos containing material, ACM) อย่างปลอดภัย เพื่อรองรับและสนับสนนุนโยบาย“สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ”