เหตุผลที่ต้องยกเลิกการใช้ และความเข้าใจผิด เกี่ยวกับแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์

 ความรู้เพื่อผู้บริโภคเหตุผลที่ต้องยกเลิกการใช้และความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์

ที่ปรึกษา :  รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
ประสานงาน : สุกัญญา พวงมณี
ออกแบบรูปเล่ม : วัฒนสินธุ์ สุวรัตนานนท์

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความ เข้าใจในเรื่องเก่ียวกับแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์เพื่อการคุ้มครองตนเอง ในฐานะผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด