การจัดการความรู้ยากัญชาสำหรับเภสัชกร

หนังสือ “การจัดการความรู้ยากัญชาสำหรับเภสัชกร” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกัญชาโดยเนื้อหาประกอบด้วย ยากัญชาในประเทศไทยและต่างประเทศ หลักการใช้กัญชาทางการแพทย์ แนวทางการใช้ยาสารสกัดกัญชา และคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย เพื่อทำให้ผู้อ่านมีความรู้เรื่องยาสารสกัดกัญชา และสามารถใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย

ผู้เขียน

ผกากรอง ขวัญข้าว
ณิชารีย์ แสงเรือง
ญาติกา จันทร์จิตวิริยะ
ปรัชญุดา ธรรมิกสกุล
อภิญญา เอื้อสุวรรณา