การใช้กัญชา-กัญชง เป็นอาหาร

หนังสือ “การใช้กัญชา-กัญชง เป็นอาหาร” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกัญชาโดยเนื้อหาประกอบด้วย กฎหมายของประเทศที่อนุญาตให้มีการใช้กัญชา กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชา-กัญชงในอาหาร และผลกระทบจากการใช้กัญชาเป็นอาหารเพื่อทำให้ผู้อ่านมีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาทั้งในและต่างประเทศและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารดังกล่าว

ผู้เขียน

รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
อรภา สกุลพาณิชย์
ยุวดี วงษ์กระจ่าง และคณะ