ข้อมูลที่จำเป็นในการวางระบบกำกับดูแลกัญชาและกัญชง

หนังสือ “ข้อมูลที่จำเป็นในการวางระบบกำกับดูแลกัญชาและกัญชง” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง โดยเนื้อหาประกอบด้วย องค์ประกอบทางเคมีของพืชกัญชาและกัญชง ข้อมูลด้านต่าง ๆ ขององค์ประกอบทางเคมี การศึกษาทางคลินิก และเทคนิคการสกัดสารจากกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ เพื่อทำให้ผู้อ่านมีความรู้เรื่ององค์ประกอบทางเคมี กลไกการออกฤทธิ์ ผลทางคลินิก และเทคนิคการสกัดสารจากกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์

ผู้เขียน

กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร และกองควบคุมวัตถุเสพติด
สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา