แร่ใยหินไครโซไทล์

แร่ใยหินไครโซไทล์ (Chrysotile Asbestos)

แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Chrysotile Asbestos : World Health Organization (WHO)

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นปัญหาสาธารณสุข,
รวมถึงแร่ใยหิน, ได้ที่เว็บแอดเดรสต่อไปนี้:
https://www.who.int/ipcs/assessment/en/