Consumer dialogue

บทเรียนและบันทึกการต่อรองเพื่อสิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพ พ.ศ.2551

     บันทึกความเปลี่ยนแปลงของเรื่องราวเก่ียวกับผู้บริโภคในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นเหมือน ‘ป้ายบอกทาง’ ที่บ่งบอกรูปธรรมของแง่มุมต่างๆ ของขบวนการผู้บริโภคที่จะนำไปสู่”สังคมผู้บริโภค”รูปธรรมเชิงประจักษ์ ที่ส่งสัญญาณว่า สังคมไทย กําลังขับเคลื่อนสู่สังคมผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค กฎหมายความรับผิดชอบต่อสินค้าไม่ปลอดภัย (ร่าง) กฎหมายองค์การ- อิสระคุ้มครองผู้บริโภค และ (ร่าง) กฎหมายเพื่อการเข้าถึงยา การต่อสู้ของขบวนการผู้บริโภค ท่ีทําให้เกิดกลไกพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค การต่อรองให้เกิดกติกาที่ดีเพื่อผู้บริโภคในสังคมไทย และการคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมในเชิงประจักษ์