ทิศทางการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค : พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

สไลด์นำเสนอ เรื่อง “ทิศทางการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค : พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค”

โดย  รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติระดับโลก ภายใต้กองทุนศตวรรษที่ 2 (C2F) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการประชุมสมัชชาผู้บริโภคสากล ประจำปี  2562 “Better Digital World” วันที่ 14  มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม Hydrangea 2-3 ชั้น 6 อาคารแกรนด์ คอนเวนชั่น โรงแรมที เค  พาเลซ กรุงเทพมหานคร