ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ….(ฉบับ ประชาชน ปรับปรุง ๑๙.๐๑.๕๕)

ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ….(ฉบับ ประชาชน ปรับปรุง ๑๙.๐๑.๕๕)

โดย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.) กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา จุฬาฯ (กพย.) แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาฯ (คคส.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย มูลนิธิเภสัชชนบท (มภช.) มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม (วจภส.) ชมรมเภสัชชนบท มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย (มพท.)

ประชาชนจํานวน ๑๐,๕๖๕ คน เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ยื่นต่อผู้แทนประธานรัฐสภา ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕