ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ…. (ฉบับประชาชน)

ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ…. (ฉบับประชาชน)
โดย : มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา(มสพ.)
มูลนิธิเภสัชชนบท(มภช.)
กลุ่มศึกษาปัญหายา(กศย.)
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม(วจภส.)จุฬาฯ
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คคส.)จุฬาฯ
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค(มพบ.)
ชมรมเภสัชชนบท