เอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ยา

เอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ยา

โดย สภาเภสัชกรรม

ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ธันวาคม 2557