อิเทอร์นิต และคดีแอสเบสตอสที่ยิ่งใหญ่

อิเทอร์นิต และคดีแอสเบสตอสที่ยิ่งใหญ่

     หนังสือเล่มนี้ จะบอกเล่าเรื่องราวของ แอสเบสตอส หรือ แร่ใยหิน เป็นแร่ในธรรมชาติ ที่มีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์  ผลของ “ความโลภ” ไม่รู้จักพอ และมองชีวิตของคนงานเสมือนไม่ใช่คน รวมทั้งไม่ห่วงใยในคนอื่นๆ ที่ จะต้องสัมผัสกับสารอันตรายร้ายแรง เช่น แอสเบสตอส ทําให้มีคนป่วยและตายไปอย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัส จํานวนมากมายทั่วโลก ท่ียังมีชีวิตอยู่รวมทั้งบรรดาทายาทได้นําคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลมากมาย