คู่มือแนวทางการดำเนินงาน การจัดการปัญหาฟันแฟชั่นและ ฟันเทียมที่ผิดกฎหมาย

แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) และวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ร่วมกับทันตแพทยสภา ได้เล็งเห็นอันตรายที่เกิดจากการจัดฟันแฟชั่น รวมถึงการทำฟันเทียมที่ผิดกฎหมายต่อผู้บริโภค จากการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ต่างๆ

จึงได้จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดการปัญหาฟันแฟชั่นและฟันเทียมที่ผิดกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป