เรื่องเล่าการเยี่ยมบ้านของเภสัชกร: เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

เรื่องเล่าการเยี่ยมบ้านของเภสัชกร: เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

คณะที่ปรึกษา
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา
ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม
ภก.ภาณุโชติ ทองยัง

บรรณาธิการ
ภก.สายชล ชำปฏิ
ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์

ประสานงาน
ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์
น.ส.สุกัญญา พวงมณี
จัดพิมพ์และเผยแพร่ :
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
• สภาเภสัชกรรม
• วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.)
• แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
• ชมรมเภสัชกรปฐมภูมิ (ประเทศไทย)