เรื่องเล่าการเยี่ยมบ้านของเภสัชกร: เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เล่ม 2

เรื่องเล่าการเยี่ยมบ้านของเภสัชกร: เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เล่ม 2

ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
ภก.ภาณุโชติ ทองยัง
ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา
ภญ.พรพิมล จันทร์คุณาภาส
ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์

บรรณาธิการ
ภญ.วราภรณ์ ริมชัยสิทธิ์                    ภญ.เสาวลักษณ์ อุไรรัตน์
ภก.นวเรศ เหลืองใส                          ภญ.จิราภรณ์ นิรากรณ์
ภญ.กาญจนา ไชยประดิษฐ์               ภญ.ขัตติยา ชัยชนะ

ผู้ประสานงาน
ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์

จัดพิมพ์และเผยแพร่
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.)
สภาเภสัชกรรม
สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) สสส.-จุฬาฯ