การพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ FCPL1

การพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ FCPL1
Family and Community Pharmacist Practice Learning 1

รวมผลงานวิชาการ FCPL1

คณะที่ปรึกษา
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา

บรรณาธิการ
ภญ.มณีกัลยา ชมชาญ