ความรู้และทักษะการตรวจร่างกายเบื้องต้น เพื่อประเมินการใช้ยาสำหรับเภสัชกร

ความรู้และทักษะการตรวจร่างกายเบื้องต้น เพื่อประเมินการใช้ยาสำหรับเภสัชกร
โดย นพ.จตุภูมิ นีละศรี

เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ: เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน

(Certificate short course Training Program in Family and Community Pharmacist Practice Learning)

ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องดอนเมือง โรงแรมอมารี แอร์พอตร์ ดอนเมือง