แนวคิดระบบบริการปฐมภูมิ หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว แนวคิด INHOMESS และ การศึกษาชุมชนด้วยเครื่องมือ 7 ชิ้น

แนวคิดระบบบริการปฐมภูมิ หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว แนวคิด INHOMESS และ การศึกษาชุมชนด้วยเครื่องมือ 7 ชิ้น
โดย พญ.สุดารัตน์ วิจิตรเศรษฐกุล

เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ: เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน

(Certificate short course Training Program in Family and Community Pharmacist Practice Learning)

ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องดอนเมือง โรงแรมอมารี แอร์พอตร์ ดอนเมือง