คู่มือเบื้องต้น การขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

คู่มือเบื้องต้น การขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นการ ประมวล “แนวปฏิบัติที่ดี” ในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หรือ พชอ. เป็นการประมวลข้อมูลจากประสบการณ์และบทเรียนการทำงานของ คณะทำงานโครงการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย ที่ขับเคลื่อนงานโดย กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยการสนับสนุนทางวิชาการจาก ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการ ผู้มีบทบาท “ขับเคลื่อนหลัก” จากพื้นที่นำร่องเหล่านี้ ได้เข้าร่วม การประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานชุดโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ระหว่างวันที่ 12 -13 มีนาคม 2563 อันเป็น “ต้นทาง” ของ “แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน” ซึ่งมุ่งหมายถึง วิธีการทำงานที่ช่วยให้สามารถทำกิจกรรมบรรลุผลตามเป้าหมายได้

เนื้อหาในเล่ม ได้ประมวลเอาประสบการณ์และบทเรียนเด่น ๆ จากการดำเนินงานในกิจกรรมหลักของโครงการ ที่ได้แสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญในการดำเนินงานด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) การค้นหา และคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัย (2) การจัดทำแนวทางและแผนการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย ฯ และ (3)  การดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยในแต่ละกิจกรรม จะพยายามแสดงให้เห็นเนื้อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินกิจกรรม 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ (ก) เป้าหมายของกิจกรรม/การดำเนินงาน (ข) ขั้นตอนการดำเนินงาน (ค) วิธีการทำงานและเครื่องมือ และ (ง) ปัญหา ข้อจำกัด และการแก้ไข