Goodbye Santika เรียนรู้วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคแนวใหม่จากกรณีซานติก้า

Goodbye Santika

เรียนรู้วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคแนวใหม่จากกรณีซานติก้า

เสียดายคนตายไม่ได้พูด

     หนังสือเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนํารูปธรรมจากเหตุการณ์สยองขวัญ กรณีไฟไหม้ซานติก้าผับ มาเป็นตัวอย่างการฟ้องคดี หวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือท่ีทรงประสิทธิผลสําหรับ ผู้เสียเปรียบในสังคม ซึ่งจะเป็นไปได้จริงหรือไม่ คงต้องผลักดันและ ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป