สไลด์: การใช้เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย

สไลด์ : การใช้เกณฑ์จัดลำดับความสำคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย

โดย ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ

ผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ