การประชุม “บทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ” มีนาคม 2558

การประชุม “บทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ”

วันที่ 23 –24 มีนาคม 2558 

ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดทำ: คณะกรรมการจัดประชุมบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ

การประชุม “บทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ” ในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในแต่ละบทบาทของเภสัชกร ในแต่ละพื้นที่ที่ล้วนมีคุณค่า สามารถนำไปเป็นบทเรียน
ประยุกต์ใช้ หรือ พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และ ประเทศชาติต่อไป