สานพลัง สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดกับหน่วยงานรัฐ ถอดบทเรียนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด

 

ตามที่แผนงานวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ได้พัฒนาชุดโครงการพัฒนาต้นแบบจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยเชิงบูรณาการความร่วมมือของสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดหรือองค์กรผู้บริโภคกับหน่วยงานรัฐ ดำเนินการระหว่าง พ.ศ. 2564-2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบและรูปแบบการดำเนินงานจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยในระดับจังหวัด

คคส. จึงได้คัดเลือกกรณีตัวอย่างจากชุดโครงการนี้จำนวนหนึ่ง เพื่อถอดบทเรียนและบันทึกประเด็นที่เป็นข้อเรียนรู้สำคัญ ที่สามารถสื่อสารเผยแพร่สู่ภาคีเครือข่ายในระบบการคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่ เพื่อร่วมเรียนรู้ ต่อยอด และขยายผลต่อไป

หนังสือ สานพลังสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดกับหน่วยงานรัฐ ถอดบทเรียนการดำนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด เล่มนี้ เป็นผลงานการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาภายใต้ชุดโครงการดังกล่าว พร้อมบทสังเคราะห์ข้อเรียนรู้จากข้อมูลในภาพรวมทั้งหมด

คคส. ขอขอบคุณแกนนำผู้รับผิดชอบและร่วมขับเคลื่อนโครงการที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง 6 กรณีที่กรุณาสละเวลาในการให้ข้อมูล การจัดทำสื่อประกอบการนำเสนอเนื้อหาในแต่ละกรณี และร่วมเป็นผู้อ่านเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำเนื้อหาให้สมบูรณ์ (reader) รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้อย่างดียิ่งในทุกด้าน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาในรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการความร ่วมมือ ระหว ่างสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดหรือองค์กรผู้บริโภคกับหน่วยงานรัฐในระยะต่อไป

แผนงานวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย