รายงานถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคจากเครือข่ายระดับพื้นที่และจังหวัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สินค้า และบริการสุขภาพ

แผนงานวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดย ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดให้การจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สินค้าและบริการสุขภาพ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการดำเนินงาน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565) ทางแผนงานฯ จึงเห็นควรให้มีการคัดเลือกกรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคจากเครือข่ายระดับพื้นที่และจังหวัดจำนวนหนึ่งที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ถึงความสำเร็จและ/หรือสร้างนวัตกรรมให้แก่งานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความรู้สนับสนุนการพัฒนางานให้แก่องค์กรภาคีที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น สภาองค์กรผู้บริโภค องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ และเครือข่ายผู้บริโภค

เนื้อหาของรายงานการถอดบทเรียน ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ (1) สถานการณ์ปัญหา/ที่มาของปฏิบัติการ (2) เป้าหมายความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้น (3) ขั้นตอนดำเนินงาน (4) กระบวนการในการขับเคลื่อนงาน ที่แสดงความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ของขั้นตอนดำเนินงาน, รายละเอียดของแต่ละขั้นตอน กลยุทธ์ที่ใช้ และ ปัญหาที่พบบ่อยพร้อมทางออก (tips) ในแต่ละขั้นตอน (5) ปัจจัย เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จ และบทเรียนสำคัญที่ควรค่าต่อการเรียนรู้

 

download ไฟล์ขนาดใหญ่