‘Single Window’ จับได้ ไล่ทัน ผลิตภัณฑ์อันตราย ด้วยพลังเครือข่ายยุค 4.0

SINGLE  WINDOW  จับได้ ไล่ทัน ผลิตภัณฑ์อันตรายด้วยพลังเครือข่ายยุค 4.0  ถอดบทเรียนระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชนโดยเน้นการสร้างกลไกเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน