คู่มือการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ บ่มเพาะ Smart Pharmacist ด้วยภารกิจ 12 วัน

12 วัน ของการฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ 22 แห่ง ไม่เพียงเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งสำหรับ ผู้เข้าอบรมในการ “เชื่อมนามไปสู่รูป” นั่นคือ การทำให้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่ได้จากการอบรมในห้องเรียน ไปสู่การเรียนรู้เชิงประจักษ์จากประสบการณ์ในโลกของ การปฏิบัติจริง แต่ยังเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิซึ่งยังอยู่ในสถานะ “มือใหม”่ ไปพร้อมๆ กันด้วย