แนวทางค้นหาปัญหายาในชุมชนออกแบบจัดการปัญหายาระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน

แนวทางค้นหาปัญหายาในชุมชนออกแบบจัดการปัญหายาระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน

โดย เภสัชกรวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร

เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ: เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน

(Certificate short course Training Program in Family and Community Pharmacist Practice Learning)

ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องดอนเมือง โรงแรมอมารี แอร์พอตร์ ดอนเมือง