รายงานความก้าวหน้าชุดโครงการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยโดยกลไก พชอ.

เอกสารประกอบการประชุม

รายงานความก้าวหน้าชุดโครงการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยโดยกลไก พชอ.

วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องดอนเมือง 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต