กิจกรรม คคส. เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2558

กิจกรรม แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558)

ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัย

(15 ก.ย.58) ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. ….. และร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พศ. …..  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 15 คน เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์การขับเคลื่อนร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับซึ่งผ่านการพิจารณาในสภาปฎิรูปแห่งชาติแล้ว และนำไปสู่แนวทางการเสนอและขับเคลื่อนร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับต่อไป

 

คคส.ร่วมกับองค์กรผู้บริโภคภาคประชาชน จัดประชุมแนะนำเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ

โดยดำเนินการในจังหวัดนำร่อง 5 จังหวัดดังนี้

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดลำปาง

1) วันเสาร์ที่ 19 กันยายน  2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ร่วมประชุมจำนวน 50 คนซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 28 องค์กร,

2) วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ ห้องเวียงคำ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง ผู้ร่วมประชุมจำนวน 50 คน เป็นผู้แทนองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดลำปางจำนวน 22 องค์กร

3) วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ ห้องเวียงคำ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง ผู้ร่วมประชุมจำนวน 30 คนซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดลำพูนจำนวน 12 องค์กร

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดลำพูน

4) วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน  2558 ณ ห้องประชุมพิมรัตน์ โรงแรมพิมานอินน์ จังหวัดเชียงราย มีผู้ร่วมประชุมจำนวน 25 คนซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดเชียงรายจำนวน 9 องค์กร,

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย

5) วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเค เอ็ม กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ผู้ร่วมประชุมจำนวน 30 คน เป็นผู้แทนองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดพะเยาจำนวน 14 องค์กร

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดพะเยา

การประชุมนี้เป็นการแนะนำ “ระบบประเมินองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์” และให้ผู้แทนองค์กรผู้บริโภคทดลองประเมินองค์กรของตนเองโดยใช้ระบบประเมินองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ สรุปการประเมินองค์กรฯ ในขั้นพื้นฐาน แ
ละการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเรื่องแนวทางการใช้ ระบบประเมินฯ ในพัฒนาองค์กรสู่องค์กรผู้บริโภคคุณภาพต่อไป

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด

                                   

การประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

เพื่อขับเคลื่อนการจัดการปัญหาโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียง

((6 พ.ย.58) ร่วมกับ แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังกลไกระบบยา (กพย.) และวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) จัดประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการจัดการปัญหาโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียง เพื่อรวบรวมรูปแบบและวิธีการจัดการปัญหา และพัฒนารูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนในการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายทางวิทยุ โดยมีผู้ร่วมประชุมจำนวน 30 คน* ซึ่งเป็นเภสัชกรที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยยาและอาหาร ที่มีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 8 พื้นที่ ผู้แทนจาก กสทช. และ อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งทำงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มาร่วมนำเสนอประสบการณ์ทำงาน ซึ่งสรุปบทเรียนในภาพรวม พบว่าในการดำเนินงานดังกล่าวมีบทเรียนที่น่าสนใจ ในประเด็น 1) ขั้นตอนการวางแผน 2) มาตรการ/เครื่องมือในขั้นตอนการดำเนินงาน 3) มาตรการเสริม/ข้อเสนอแนะ และ 4) จุดอ่อนจุดแข็ง ผลจากประชุมนำไปสู่ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา ระบบ และกลไกการจัดการโฆษณาทางวิทยุระดับประเทศ ต่อไป