กิจกรรม คคส.เดือนธันวาคม 2559-เดือนมกราคม 2560

สรุปกิจกรรม คคส.เดือน ธันวาคม-มกราคม 2559-2560

(21-23 ธ.ค.59) แผนงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยคุณภาพของน้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งที่ประขุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีมติรับรองข้อเสนอดังกล่าว

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9

 

(10 ม.ค.60) จัดประชุมวิชาการเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค สถานการณ์ กฎหมายและนโยบายปัจจุบัน ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ กฎหมายและนโยบายปัจจุบัน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเภสัชกรที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 100 คน

ประชุมวิชาการเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค สถานการณ์ กฎหมายและนโยบายปัจจุบัน

 

(17 ม.ค.60) คคส.ร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จัดประชุม “10 ปี ซีแอล(CL) และการเข้าถึงยาจำเป็น” ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อทบทวนการขับเคลื่อนเพื่อการเข้าถึงยาและการใช้กม.CLครั้งแรกของไทย สื่อสารสังคมถึงความชอบธรรมในการใช้มาตรการตามกฎหมายสิทธิบัตรเพื่อทำให้คนได้เข้าถึงยา และจำทำแนวทางในการทำให้เกิดการเข้าถึงยาและการรักษา ด้วยการทบทวนเครื่องมือเดิม (CL) และมองหาเครื่องมือใหม่ในการส่งเสริมการเข้าถึงยาจำเป็นต่อไปโดยได้รับเกียรติจาก นพ.มงคล ณ สงขลา เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน ผลจากการประชุมนำไปสู่ข้อเสนอในการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การเข้าถึงยาของประชาชนชาวไทย

10 ปี ซีแอล(CL) และการเข้าถึงยาจำเป็น